Visselblåsarportal
26.10.2023

Visselblåsartjänst för åländsk idrott

Till visselblåsartjänsten

I åländsk idrott är trygghet och säkerhet för alla en hög prioritet.
Om du upplever något som bryter mot idrottens värderingar, etiska regler och riktlinjer kan du använda visselblåsartjänsten.

I en förening är det medlemmarnas ansvar, och ytterst sett den valda styrelsens, att se till att föreningen följer idrottsrörelsens förhållningsregler.
I första hand kan en medlem som upplever att det finns missförhållanden alltid vända sig till föreningens styrelse.
I vissa fall kan det dock finnas känsliga ärenden där man inte vågar eller vill berätta om det på det vanliga sättet, men ändå vill göra sin röst hörd.
Genom visselblåsartjänsten erbjuder Ålands Idrott en möjlighet att kommunicera konfidentiellt om missförhållanden inom idrotten.
Visselblåsartjänsten är mycket viktig för att minska riskerna och för att upprätthålla förtroendet för hela idrottsrörelsens verksamhet.

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.
För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part Mittvarsel.no: https://portal.mittvarsel.no/skjema/landsidrott/CmxI1OAzdXMYPpQU.3751?l…
Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordskyddad.

När kan jag använda visselblåsartjänsten

Om du upplever allvarliga risker som kan skada personer inom idrotten eller
föreningen och känner att du inte kan vända dig till din förening eller förbund, finns
det möjlighet att använda visselblåsartjänsten

Visselblåsningar kan exempelvis handla om:

  • Diskriminering (rasim, sexuella läggningar mm)
  • Ekonomiska oegentligheter
  • Korruption (mutor, fördelar mm)
  • Missbruk av tobak, alkohol, droger
  • Mobbing/Trakasserier
  • Oetiskt uppförande
  • Bestraffning mot anmälare
  • Sexuella trakasserier
  • Stöld
  • Övergrepp/Våld

Visselblåsningar om doping eller tävlingsmanipulation (matchfixing mm) hanteras via
https://ilmo.suek.fi/ilmo/sv/

En person som skickar ett meddelande genom visselblåsartjänsten behöver inte ha
bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med syfte att skada eller
med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Vad händer när du har meddelat?
– Vi följer upp alla anmälningar. När vi har fått din anmälan kommer vi att meddela
dig vem som ansvarar för att följa upp ärendet och du kommer att uppdateras om vad
som händer med anmälan vidare.
– Anmälan mottas av ansvarig personal på Ålands Idrotts kansli som behandlar den
tillsammans med trygg idrott utskottet.