För idrottsföreningar

Ålands Idrott är den åländska idrotts- och motionsrörelsens gemensamma samarbetsorganisation. Ålands Idrotta syfte är att stöda medlemmarnas arbete, företräda medlemmarna i gemensamma angelägenheter såväl inom som utom regionen samt att arbeta för den ideella idrotts- och motionsrörelsens utveckling på Åland.

Sitt syftemål ovan förverkligar förbundet genom att: 

  • Stöda idrottslag och – föreningar samt att i övrigt främja medlemmarnas intressen.
  • Avge utlåtanden och förslag i samband med planering och beslutsfattande i idrottsfrågor.
  • Arrangera för idrottsrörelsen behövliga utbildnings-, utvecklings- och informationstillfällen.