Jämställd och inkluderande idrott

Mål

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.
 

Specifika mål

 • Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott.
 • Idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön.
 • Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön skall vara representerat med mindre än 40%.
 • Andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40% inom barn och ungdomsverksamhet på föreningsnivå.
 • Arbeta enligt Ålands Idrotts modell för att fortsätta utveckla idrotten inom jämställdhet och inkludering.
  Modellen innebär att alla medlemsorganisationer årligen:
  - Gör en kartläggning över föreningen (styrelse, valberedning, tränare, ledare, aktiva).
  - Utvärderar åtgärderna som upprättats i handlingsplanen.
  - Uppdaterar sin jämställdhetspolicy och handlingsplan.
  - Uppdaterar med minst en åtgärd som man avser arbeta med under kommande år.

För att nå målen behövde Ålands Idrott

 • Göra ingående analyser av könsfördelning bland aktiva idrottare, ledare, samt tränare, styrelse- och sektionssammansättningar över hela idrotten 2019
 • Medvetandegöra medlemsorganisationer om jämställd och inkluderande idrott 2020-
 • Utbilda styrelser i jämställd och inkluderande idrott 2020-2022
 • Utbilda ledare, tränare och aktiva i jämställd och inkluderande idrott 2020-2022
 • Arbeta aktivt för att kvinnor och män i alla medlemsorganisationers styrelser är representerade med minst 40 % 2022 - 
 • Se till att jämställdhetsarbete skall genomsyra verksamheten och synliggöras 2022 -
 • Se till att medlemsorganisationer som erhåller PAF-medel skall ha jämställdhetsplaner med tydliga mål och en handlingsplan för verksamhetens jämställdhet, 2023 -