Ålands idrott arbetar med

Ålands Idrott är hela den åländska idrotts- och motionsrörelsens samarbetsorganisation.
Ålands Idrotts huvudsakliga uppgifter är att fördela idrottens finansiella resurser, bevaka idrottens gemensamma intressen och att utveckla idrotten på alla nivåer. Förbundet företräder genom sin politiskt obundna roll hela idrottsrörelsen gentemot politik och myndigheter såväl lokalt, nationellt som internationellt.

Värdegrund
Åländsk idrotts gemensamma värdegrund antogs 2019 och skall genomsyra all idrottsverksamhet.

Gemenskap - Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap och alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade.
Utveckling - Grunden för att vilja fortsätta inom idrotten. Utveckling kan ske på individ-, grupp- och föreningsnivå.
Rörelseglädje - Rörelseglädje och tävlingslust ska alltid prägla verksamheten, det motverkar utslagning och främjar inkludering och delaktighet.
Rent spel - Att verka mot fusk, doping, mobbning och våld genom ärlighet och en god etik och moral.
För alla - Allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar.