Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser för ÅM (&DM)

Ålands Idrotts bestämmelser för tävlingar som berättigar till ÅM-tecken (och/eller DM-tecken) fastställdes den 3 mars 2015. För idrottsorganisation som avser att arrangera tävling som berättigar till ÅM- (/DM) tecken gäller att sanktion skall sökas från Ålands Idrott.

§1. Mästerskapstävlingar
Ålands Idrotts (ÅI) mästerskapstävlingar (ÅM/DM), som får anordnas i de idrottsgrenar för vilka - efter framställning av vederbörande åländsk idrottsorganisation (takorganisation om sådan finns), - mästerskap godkänts av Ålands Idrott, omfattar såväl kvinnor som män:

- åländska mästerskap (ÅM),

- åländska mästerskap för juniorer (JÅM),

samt om inom idrott oklarheter uppstår även distriktsmästerskap (DM), samt distriktsmästerskap för juniorer (JDM).

Den som under det kalenderår tävlingen äger rum fyller högst 20 år räknas som junior. Idrottsorganisation  har dock rätt att i sina stadgar eller tävlingsregler fastställa annan åldersgräns.

Mästerskapstävling får avse såväl individuell tävling som tävling för lag, sammansatt av medlemmar i samma förening eller, om så uttryckligen medgetts i idrottsorganisations tävlingsregler, av medlemmar i olika föreningar.

ÅM (och DM) anordnas enligt vederbörande idrottsorganisations tävlingsregler.

§ 2. Mästerskapstecken/titel
Ålands Idrotts mästerskapstävlingar gäller tävlan om åländska (samt distrikts-) mästerskapstecken.

Mästerskapstecken/titel får delas ut endast i tävling, där minst två tävlande eller, när det gäller lagmästerskap, minst två lag startat. Idrottsorganisation har rätt att i sina stadgar eller tävlingsregler föreskriva att antalet tävlande eller lag skall vara större än vad som här sägs.

Mästerskapstecken/titel delas ut till individuell segrare och segrande lag i ÅM, JÅM (DM och JDM) samt i miniatyr till deltagarna i segrande lag. Dessa tecken skall vara utförda i enlighet med Ålands Idrotts bestämmelser om ÅM-tecken. För andra respektive tredje plats i sådan tävling kan utdelas mästerskapstecken i silver- respektive bronsutförande.

Från dessa regler gäller dock - såvitt angår tävling för lag - det undantaget att, om deltagarna i laget är medlemmar i olika föreningar utdelas inte något mästerskapstecken till laget utan endast miniatyrtecken till deltagarna i laget.

§ 3. Rätt att delta i åländsk idrottsorganisations tävlingar
Endast idrottsutövare som är medlem i en förening som är ansluten till Ålands Idrott har rätt att delta i idrottsorganisationens tävlingsverksamhet. För utländsk idrottsutövare, som inte representerar en idrottsorganisation som är ansluten till Ålands Idrott krävs motsvarande organisationsanknytning. Idrottsorganisation har rätt att i sina stadgar eller tävlingsregler ange ytterligare förutsättningar för deltagande.

§4. Skolmästerskap
Skolmästerskap på Åland, i en eller flera idrottsgrenar, får endast arrangeras genom sanktion från Ålands Idrott.
Åländsk idrottsorganisation som avser att arrangera åländska skolmästerskap i en eller flera idrottsgrenar skall i god tid (senast tre månader före planerad tidpunkt) ansöka om sanktion hos Ålands Idrott.
Ålands Idrott förbehåller sig rätten att tillsammans med skolor och idrottsorganisationer koordinera tidpunkter för att där det är möjligt minska både tidsåtgång och kostnader för skolorna. Av given anledning kan Ålands Idrott besluta om att skolmästerskap skall samordnas mellan olika idrottsorganisationer och idrottsgrenar.

§ 5. Skolidrottsdagar
Ålands Idrott förbehåller sig ägande- och ensamrätt till arrangemanget skolidrottsdagar.
Ålands Idrott utser vilka idrottsgrenar/idrottsorganisationer som får medverka från år till år. För årskurs 3-4 arrangeras en skolidrottsdag en dag vardera på våren och för årskurs 5-6 en dag vardera på hösten.
Genom överenskommelse kan Ålands Idrott besluta att överföra arrangemanget till annan idrottsorganisation vilket skall regleras genom avtal.

§ 6. Brott mot bestämmelser som berättigar till ÅM-tecken (och DM-tecken)
Ålands Idrotts förbundsstyrelse kan vid brott mot ovanstående regler besluta om sanktioner och om bötesbelopp för en felande idrottsorganisation.

§ 7. Ansökan om sanktion för ÅM/DM
Fritt formulerad ansökan lämnas till Ålands Idrott kansli. Ålands Idrott eftersträvar ett enkelt förfarande där idrottorganisation som avser arrangera mästerskapstävlingar på ett enkelt sätt tilldelas sanktion.

Ur ansökan skall framgå:
-sökande idrottsorganisation
-idrottgren/grenar
-tänkt tidpunkt för arrangemang

Sanktion kan tilldelas idrottsorganisation på 1, 3 eller 5 år.