Trygg Idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som finns inom Åländsk Idrott.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Ålands Idrotts rekommendationer för kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga
Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett om personen är känd sedan tidigare eller ej. 
Ålands Idrott rekommenderar medlemsorganisationerna att begära straffregisterutdrag av alla frivilliga ledare från 15 år som på ett eller annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med minderåriga under sådana förhållanden där den minderårigas personliga integritet inte kan tryggas. Ålands Idrott uppmanar föreningar/förbund att i förväg bestämma hur man avser hantera ledare med någon form av anmärkning eller sådana som vägrar uppvisa utdrag. 

 1. Alla medlemsorganisationer ska använda sig av och hänvisa till dokumentet "Instruktion - Åtgärder för att öka barns säkerhet och kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga" alternativt upprätta en egen ansvisning. Exempel på Ålands Idrotts beslut om att hänvisa till den allmänna instruktionen § 6/20.
 2. Medlemsorganisation måste själv besluta om vilka de frivilliguppdragen är, för vilka kontrollen av de frivilligas brottsliga bakgrund anses vara nödvändig. 

  Organisatören kan kontrollera en frivilligs brottsliga bakgrund om det handlar om ett uppdrag som: 
  ​​​​​1. Regelbundet och i väsentlig grad består i undervisning, handledning, vård och omsorg av eller annan samvaro med en minderårig och
  2. Innebär personlig kontakt med en minderårig och
  3. Består i att sköta uppdraget ensam eller under sådana förhållanden där den minderåriges personliga integritet rimligen inte kan tryggas, trots att organisatören av verksamheten har sådana anvisningar eller förfaringssätt som siktar på att trygga barns personliga integritet.

  Den brottsliga bakgrunden kan kontrolleras endast hos frivilliga som deltagit i verksamheten efter lagens ikraftträdande 1.5.2014.

Alla föreningar har enligt lag skyldighet att kontrollera brottslig bakgrund d.v.s. kräva in straffregisterutdrag från arvoderade ledare som bedriver barn- och ungdomsverksamhet enligt Ålands författningssamling Nr 3 2004. 
 
Föreningens ansvar
Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

 • En förutsättning för beviljande av straffregister är att organisatören har antagit en anvisning eller en plan gällande skyddande av integriteten av minderåriga. (Justitieministeriet och Rättsregister-centralen har tillsammans med flera takorganisationer inom frivilligsektor, utarbetat en instruktion se bilaga).
 • Organisatören ska bedöma de uppdrag där kontrollen av brottslig bakgrund anses vara nödvändig. En organisatör som söker frivilliga för uppdrag ska informera om sin avsikt att begära ett straffregisterutdrag.
 • Ansökan om straffregisterutdrag gällande frivillig som deltar i verksamhet bland barn riktas till Rättsregistercentralen.
 • Förening/ Förbund skall ansöka om utdraget
 • Den person som organisationen ansöker om utdrag för ska ha gett sitt skriftliga samtycke och även informerats om syftet med straffregisterutdrag.
 • Det skriftliga samtycket till ansökan om utdrag av den frivillige ska fogas till ansökan.
 • Alla handlingar och bilagor relaterade till ansökan ska sändas i samma försändelse. Bristfälliga ansökningar förlänger behandlingstiden.
 • På samma ansökan kan organisatören begära brottsregisterutdrag för flera frivilliga, förutsatt att alla frivilliga har gett skriftligt samtycke. Om förutsättningarna för kontrollen av utdraget uppfylls kan den frivilliga uppvisa ett utdrag som inhämtats för arbete eller studier för organisatören av frivilliguppdraget.
 • Utdraget kostar 12,00 euro och fakturan sänds till organisatören av frivilliguppdraget. Behandlingstid för ansökan är 7 arbetsdagar..

Mer info och blankett för ansökan om straffregisterutdrag finns på Rättsregistercentralens hemsida 

Granskning av brottsregisterutdrag 
Brottsregisterutdraget sänds till organisatörens kontaktperson som angetts i ansökan. Kontaktpersonen får inte ta någon kopia av utdraget utan endast anteckna att straffregisterutdraget har granskats samt utdragets identifikationsuppgifter. En anteckning på utdraget förhindrar inte valet av personen utan organisatören ska bedöma om personen kan ges uppdraget.

Den som granskar brottsregisterutdraget har tystnadsplikt avseende de uppgifter som antecknats på utdraget. Tystnadsplikten fortsätter efter det att granskaren av utdraget inte längre sköter det uppdrag där han eller hon fick informationen. Om brott mot tystnadsplikten föreskrivs i strafflagen.

Efter granskningen ska utdraget utan dröjsmål överlämnas till den frivillige. Om utdraget inte kan överlämnas inom en månad ska det förstöras på ett tillförlitligt sätt.

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn
Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett straffregisterutdrag från Rättsregistercentralen. I straffregisterutdraget antecknar Rättsregistercentralen uppgifter om följande brott: sedlighetssårande gärning (pornografibrott), sexualbrott, brott mot liv (dråp, mord, dråp uner förmildrande omständigheter), människohandel, grov misshandel, grovt rån, narkotikabrott.

Från 1 januari 2020 trädde Landskapslag (2019:101)  om tillämpning i landskapet Åland av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn. Syftet är att främja och trygga minderårigas uppväxt, utveckling och välfärd samt skydda deras integritet. Lagstiftningen uppfyller även förpliktelserna i EU-direktiv 2011/93/EUom bl.a. bekämpande av sexuella övergrepp samt kompletterar gällande landskapslag (2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn.