Om oss

Om Ålands idrott

Ålands Idrott bildades år 1995 som en paraplyorganisation för hela den samlande åländska idrottsrörelsen. År 1999 överförde Ålands Landskapsregering via en förordning stora delar av den finansiella fördelningskompetensen till Ålands Idrott. En av de främsta uppgifterna, förutom den finansiella kompetensen, är att stötta medlemsorganisationerna och företräda dem i kontakter med myndigheter, politiker, m.fl. Det kan exempelvis handla om att med fakta påvisa idrottens alla positiva värden i kontrast till det negativa.

En annan viktig uppgift för Ålands Idrott är den strategiska ledningen av idrottsrörelsen, dvs. vilken strategi idrotten ska välja när det gäller t.ex. finansiering, organisationsformer och kommunikation m.m.

Idrott på alla nivåer
Den absolut största delen av idrotten utgörs av barn- och ungdomar samt bredd- och motionsidrott. Även om elit- och toppidrotten har ett enormt socialt värde och är starkt bidragande till att kommande generationer börjar idrotta samt stimulerar vuxna att motionera, ugör de förstnämnda grupperna den största massan av idrottsrörelsen.

En av de absolut strösta uppgifterna som Ålands Idrott har, är att fördela s.k. verksamhetsunderstöd till idrotten på ett så rättvist sätt som möjligt samt att arbeta med att  påverka kommunerna så att barn- och ungdomsidrotten utvecklas i önskad riktning, där det självskrivna målet att alla skall kunna vara med!

Idrottens organisation
Inom Ålands Idrott återfinns 70 medlemsorganisationer. Alla dessa är registrerade föreningar och därmed egna juridiska personer.
Alla beslut som fattas av Ålands Idrott sker den demokratiska vägen som är rak och obruten från den enskilde klubbmedlemmen till förbundsstyrelsen som fungerar som idrottens "regering".
Förbundsstyrelse väljs vid Idrottstinget (årsmötet), idrottens egen "riksdag" som genomförs under våren (mars/april) varje år.