Föreningsadministration

Som registrerad förening har man vissa skyldigheter och administration. Genom att vara registrerad förening följer även möjligheter till stöd och hjälp.

Medlemsförteckning
Enligt föreningslagen § 11 bör föreningens styrelse föra en förteckning över sina medlemmar. Minimikravet är medlemmens fullständiga namn och hemort. 

Från och med den 25.5.2018 måste EU:s GDPR-direktiv och den nya Dataskyddslagen beaktas vid uppgörandet av personregister.
 

Styrelsens ansvar
Styrelsen verkställer föreningens beslut. Enligt lagen har styrelsen ett gemensamt ansvar för sin verksamhet. Styrelsen ställs i efterhand till svars inför föreningsmötet, vilket är det högsta beslutande organet i föreningen. I den uppdaterade föreningslagen betonas också styrelsens ansvar för föreningens bokföring och medelsförvaltning.

Föreningsmötet godkänner styrelsens verksamhet genom att behandla årsberättelsen, bokslutet, revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelsen samt genom att bevilja ansvarsfrihet.

Verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut
Föreningslagen kräver ingen verksamhetsplan och budget men i de flesta föreningars stadgar står det att en verksamhetsplan skall godkännas på föreningens möte.
Enligt bokföringslagen skall verifikat bevaras minst sex år efter bokslutet medan bokföringsböckerna skall bevaras minst tio år efter räkenskapsperioden.

För att kunna erhålla stöd för verksamhet kräver Landskapsregeringen
Verksamhetsplan
Budget med inkomster och kostnader
Verksamhetsberättelse, vad som gjorts året innan
Bokslut, revisionsberättelse (verksamhetsgranskning) 

Utöver det krävs att bidragssökande organisationer har uppdaterad ​​​​​​Alkohol- och drogpolicy samt Jämställdhetspolicy
enligt regelverket för fördelning av stöd skall alla policydokument vara behandlade på minst ett styrelsemöte under de senaste 12 månaderna.

 

Insamling av föreningsdata
Alla organisationer som ansöker om stöd för verksamhet skall kunna rapportera närvarostatistik genom endera Membra eller Suomisport. För mera information om de två datainsamlingsverktygen, se filmerna nedan eller kontakta kansliet.

MEMBRA      SUOMISPORT