Corona
15.04.2021

Coronaviruset och idrottsrörelsen

Uppdaterad 30.03.2021

Gällande rekommendationer fram till och med den 11 april 2021.

 • begränsa privata tillställningar inomhus till 10 personer. 
 • begränsa all hobbyverksamhet inomhus till 10 personer, undantaget verksamheter för barn och unga.

Landskapsregeringen har 25.3.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus eller utomhus på Åland under perioden 29.3.2021-11.4.2021. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020. 

Uppdaterad 28.02.2021

Från och med 27.02.2021 rekommenderar landskapsregeringen att all hobbyverksamhet, inklusive för barn och unga, både inom och utomhus ställs in fram till och med 14 mars 2020. Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, inom och utomhus förbjuds, under samma tidsperiod. 

Uppdaterad 22.02.2021

Åland befinner sig nu i spridningsfasen. För alla, även barn och unga, gäller max 10 personer inomhus i hobbyverksamhet! Myndigheterna duktiga på att informera och ändra restriktioner vid behov. Det är dock förstås utmanande för oss alla att hela tiden vara på tårna och vara beredda på att justera verksamheten med kort varsel. Kämpa på där ute och var försiktiga. Följ myndigheternas rekommendationer och i övrigt överväg för och nackdelar utifrån era egna förutsättningar, och var beredda på snabba omställningar.

 

Uppdaterad 07.01.2021

Åland befinner sig i epidemins spridningsfas. Gällande för idrotts- och motionsrörelsen relevanta rekommendationer är följande: 

 • Rekommendation om att begränsa privata tillställningar inomhus till max 10 personer, t.o.m 17.1.2021.
 • Rekommendation om att begränsa hobbyverksamhet inomhus till max 10 personer, undantaget verksamheter för barn och unga, t.o.m 17.1.2021.
 • Rekommendation om mun- och nässkydd för alla över 15 år i offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang inomhus där nära kontakter inte alltid kan undvikas. 

Har ni frågor eller funderingar om hur dessa rekommendationer skall tolkas eller tillämpas, tveka inte att höra av er till oss på kansliet så funderar vi tillsammans. 

Uppdaterad 13.10.2020

Åland är nu åter i en upptrappningsfas i epidemiläget. Ålands Idrott vill tacka föreningar och förbund för det fantastiska jobb som hittils gjorts för att begränsa spridningen av viruset och ställa om verksamheter samtidigt som man i mån av möjlighet fortsatt erbjuda meningsfulla aktiviteter och fysisk aktivitet åt åländska medborgare.

Ålands Idrott vill påminna om vikten av att föreningar och förbund i detta läge hjälps åt och agerar ansvarsfullt för  att trygga kontinuiteten i idrottsversksamheterna. Efter presskonferensen igår står klart att som läget är nu har föreningarna egen behörighet att besluta om åtgärder som berör dem själva och maximiantalet på 50 personer på offentliga tillställningar som gäller fram till den 31 oktober gäller inte träningsverksamet.

Exempel på Finlands olympiska kommitées anvisningar för anvsvarsfull tränings- och tävlingsverksamhet:

 • På träningar och vid tävlings- och matchtilläfällen för barn och ungdomar deltar bara idrottare, tränare/ledare och nödvändiga funktionärer.
 • I träningsverksamhet som bedrivs inomhus tillåts ej publik.
 • Inget deltagande i verksamheten om man inte är helt frisk och blir man sjuk under aktiviteten bör man gå hem direkt. 
 • Det är rekommnederat att omklädnings- och duschutrymmen ej används eller att användning begränsas.
 • Fäst extra uppmärksamhet vid god handhygien. Händer tvättas noggrant före och efter träning. Se till att det finns möjlighet till handtvätt med tvål och rinnande vatten, eller åtminstone handsprit. 

 

Uppdaterad 21.08.2020

Återgång till verksamhet

Föreningsverksamheterna har återgått mot det normala. Det är dock skäl att att påminna om att det fortfarande är viktigt att alla hjälps åt för att minimera risken för eventuell smittspridning. Varje förening uppmanas tänka igenom rutinerna och formerna för sin verksamhet. De egna grenförbunden kan ha egna rekommenationer och Ålans Idrott kan fungera som stöd i era funderingar. 

 • Påminn om god handhygien. Se till att det finns möjlighet till handtvätt med tvål och rinnande vatten, eller åtminstone handsprit. 
 • Informera om att man inte får delta i verksamheten om man inte är frisk och blir man sjuk under aktiviteten bör man gå hem direkt. 
 • Uppmana till att undvika närkontakter, t.ex. genom att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Kommunicera vad som gäller angående närvaro på träning efter resor. 
   

Uppdaterad 16.06.2020

Regeringen preciserade sina riktlinjer i fråga om antalet personer vid offentliga tillställningar utomhus från och med den 1 juli. Vid tillställningar utomhus där det finns till exempel flera läktardelar eller där det annars är möjligt att avgränsa olika områden för publiken kan från och med den 1 juli med särskilda arrangemang tillåtas över 500 personer. Läs mer här.

Uppdaterat 02.06.2020

Samhället och även idrottsverksamheterna öppnas just nu sakta men säkert upp. 

Enligt statsrådets principbeslut 6.5.2020 kan idrottstävlingar och -serier startas upp med specialarrangemang från 1.6.2020, vilket möjiggör grenspecifik träning på inomhus- och utomhusarenor. Träning bör ske i grupper under 50 personer. I träningsverksamhet bör speciell uppmärksamhet fästas vid god handhygien. Händer ska tvättas innan och efter träning. Det är rekommenderat att handdesinfektionsmedel finns tillgängligt under träning. Vid minsta symptom på sjukdom deltar man inte!

 

Regionförvaltningen har i ett pressmeddelande  19.05.2020 meddelat följande:
Sammankomstbegärnsningen i juni är 50 personer, offentliga tillställningar med 50-500 personer är möjliga med specialarrangemang. 

Regionförvaltningsvekren understryker att varje aktör och medborgare själv ansvarar för att myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer följs i den egna verksamheten.

Anvising om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid anvädningen av offentliga rum.
 

Uppdaterat 06.05.2020

Den finska regeringen har den 4 maj 2020 beslutat om en strategi för att stegvis avveckla de restriktioner som har införts under undantagsperioden. Det bör dock noteras att även om epidemin för närvarande är inne i ett lugnt skede föreligger en risk att den börjar spridas snabbare igen.

Beträffande idrottsektorn har Finlands regering tagit beslut om lättnader i restriktionerna enligt följande:

 • Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med den 14 maj med iakttagande av begränsningarna av sammankomster.
 • Idrottstävlingar och idrottsserier kan ordnas från och med den 1 juni med specialarrangemang.
 • Från och med den 1 juni får offentliga lokaler som t.ex. fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar,  klubbhus och organisationers samlingslokaler öppna.
 • Stora offentliga tillställningar med över 500 deltagare är enligt regeringens riktlinjer förbjudna till och med den 31 juli 2020.
 • Sammankomster behöver fortsatt begränsas. Utifrån en epidemiologisk bedömning är det möjligt att lätta på begränsningarna av sammankomster från nuvarande tio personer till högst femtio personer från och med den 1 juni tills vidare. En ny bedömning görs före utgången av juni.
 • Begränsningen på femtio personer gäller också (som en rekommendationsbaserad anvisning) den privata och den tredje sektorns tillställningar, bl.a. hobby- och idrottsevenemang. När det gäller inomhuslokaler samt avgränsade utrymmen utomhus,  tryggas säkerheten genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och anvisningar gällande hygienen. Social- och hälsovårdsministeriet kommer att sända ett styrningsbrev till regionalförvaltningsmyndigheterna om genomförande av dessa begränsningar.

 

Ålands Idrotts åtgärder med anledning av coronaviruset

Ålands Idrott har genom en enkät kartlagt hur det rådande läget påverkar föreningarnas verksamhet. Vi tackar alla föreningar som tog sig tid att svara på enkäterna.

Styrelsen beslöt med anledning av enkätresultaten att rat 2 av redan beviljat verksamhetsbidrag för 2020 kan betalas ut till en förening som är i behov av ”första hjälp” för likviditetsbekymmer tidigare än i maj. 150 000€ har beviljats idrotts och ungdomsorganisationer i landskapsregering andra tilläggsbudget. Kansliet jobbar fram förslag till riktlinjer för fördelning av extra stödet till idrottsorganisationerna med anledning av coronakrisen till styrelsemöte i början av maj. Styrelsen har också bestämt att utbildningar under coronapandemin ordnas kostnadsfritt för medlemsorganisationer. Håll utkik på hemsidan under utbildningar. ((ppdaterat 09.04.2020)

Den 28.05.2020 beslöt ÅI-styrelsen att i en första fördelning fördela 108 922 € till föreningar som sökt stöd för ekonomiska konsekvenser med anledning av Coronakrisen. (Uppdaterat 02.06.2020.)

 

Riktlinjer och rekommendationer av Finlands olympiska kommittée (fritt översatta):

Coronavirusets påverkan på föreningsverksamheten och verksamhetsavgifter

Finlands Olympiska kommitté hoppas att föreningarna tillsammans med sina medlemmar bär sitt ansvar för att minska smittspridningen i denna svåra situation. Enligt föreningslagen som föreningarnas stadgar grundar sig på behöver medlemsavgifter inte återbetalas.

Många föreningars träningar, tävlingar och evenemang har ställts in. Nedan presenteras alternativa förfaringssätt för avgifter i enlighet med allmänna avtalsprinciper, som gäller såvida inte föreningen har skapat egna anvisningar eller på något annat sätt kommit överens om detta (i t.ex villkor för deltagande). 

 • Verksamhetsavgiften behöver inte betalas tillbaka om träningen eller evenemanget flyttas till en senare tidpunkt, eller ordnas i någon annan form.
 • Grunden för verksamhetsavgiften är att fördela verksamhetskostnader mellan deltagare. Om träningar eller evenemang helt ställs in kan en delåterbetalning av verksamhetsavgiften bli aktuell. Om träningar eller evenemang inhiberas kan föreningen spara på några kostnader. En eventuell insbesparing kan i detta fall återbetalas. Kostnaderna för anordnande av träningar och evenemang är huvudsakligen fasta, och då uppstår inget att återbetalas.
 • I vissa fall kan force majeure vara orsak nog för föreningen att behålla verksamhetsavgifterna i sin helhet, även om träningar eller evenemang ställts in. 

Näringsverksamhet som bedrivs av en förening omfattas inte av punkterna ovan. Finlands olympiska kommitté rekommenderar att föreningar i framtiden informerar sina medlemmar om principer för återbetalnining av verksamhetsavgifter i händelse av verksamhetstörningar på grund av t.ex. en epidemi eller pandemi.
 

Coronavirusets inverkan på föreningars och förbunds stadgeenliga möten

Uppdatering till nedanstående (07.05.2020).

Riksdagen har den 24 april godkänt en tillfällig lagstiftning Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin som möjliggör för föreningar en senareläggning av föreningsmöten samt att hålla dem på distans. Lagen stadfästes av presidenten den 30 april 2020 är i kraft 1.5-30.9.2020. Bilaga till lagen längst ner på denna sida.

Gammal text:

Enligt föreningslagen är tiden för föreningens stadgeenliga möten fastställda i föreningens stadgar. I stadgarna för idrottsförbund eller föreningar står angivet när föreningens vår- och / eller höstmöte bör hållas.

På grund av rådande situation kan det vara svårt att följa stadgarna och att ordna vårmöte, vilket leder till att mötet kan behöva flyttas. Om en eventuell flytt av mötet besluter föreningens styrelse. Styrelsen är skyldig att värna om medlemmarnas hälsa. Det är också styrelsens uppgift att sammankalla det uppskjutna mötet i enlighet med föreningens stadgar (kallelse till möte, tidsfrister etc.).

Deltagande på stadgenligt möte på distans, via t.ex. en digital plattform, kräver en anteckning i stadgarna. Om sådan inte finns  kan mötet inte anordnas på distans.

I praktiken har små föreningar också möjlighet att besluta om frågor som hör till ett föreningsmöte, som att godkänna bokslut, utan ett möte. Beslutet måste fattas skriftligen, dateras och undertecknas av varje medlem i föreningen (17 § i föreningslagen).

Ett vanligt (icke-stadgenligt) styrelsemöte i  en förening kan alltid hållas på distans.

 

Ändringar i regelverk kring permittering som gäller även anställda i idrottsföreningar/idrottsorganisationer (uppdaterat 09.04.2020)

Riksdagen har per 31.3.2020 godkänt ändringar i bl.a. arbetsavtalslagen och lagen om samarbete inom företag. Ändringarna gäller mellan 1.4.2020 och 30.6.2020 och innebär att:

- samarbetsförhandlingstiden respektive tiden för permitteringsvarsel förkortas till 5 dagar (d.v.s. sammanlagt 5+5 dagar). Lagen om samarbete i företag tillämpas i företag som har minst 20 anställda.
- permittering av visstidsanställd kan till skillnad från tidigare ske på samma sätt som permittering av arbetstagare vars arbetsavtal gäller tills vidare.
- hävning av arbetsavtal under prövotiden kan ske på ekonomiska- eller produktionsorsaker.
- återanställningsskyldigheten förlängs, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att under nio månader återanställa en arbetstagare, om arbetstagaren sagts upp mellan 1 april och 30 juni av produktions- eller ekonomiska orsaker.