Coronaviruset och idrottsrörelsen

Föreningarnas frågor kring verksamhet, evenemang och konsekvenser med anledning av coronaviruset är många och vi uppdaterar här kontiunuerligt med det aktuella läget. Vi svarar gärna på frågor och funderingar som ni har och utreder möjligheter så gott det går. Undantagstillstånd är utlyst i Finland och gäller även på Åland. Den 30.03 beslutade den finska regeringen att förlänga de begränsningsåtgärder som tidigare införts för att bromsa spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupperna fram till den 13 maj 2020.

Ålands Idrott följer regeringensInstitutet för hälsa och välfärdsocial- och hälsovårdsministerietutrikesministeriets och Ålands Hälso- och sjukvårds rekommendationer. 

Ålands idrott för  som bäst en dialog med landskapsregeringen för att finna lösningar på om och i så fall hur vi kan stöda idrottsorganisationer i dessa svåra tider. Verksamhetsförutsättningarna för föreningarna/förbunden varierar och vi har genom en enkät kartlagt hur det rådande läget påverkar er verksamhet. Vi tackar alla föreningar som tog sig tid att svara på enkäterna.

Observera att grannlandet Sverige valt att tackla coronakrisen på ett annat sätt än Finland och att i Sverige råder inte samma begränsningar som i Finland beträffande t.ex. sammankomsters storlek  och  möjligheter för idrottsanläggningar att hålla öppet. Med anledning av det kan vi inte på Åland förorda den svenska folkhälsomyndighetens förtydligande rekommendationer för idrott. Vi vill påminna om att på Åland gäller de åtgärder som den finska regeringen fastställt. Vi hänvisar till de riktlinjer och rekommendationer som Finlands olympiska kommittée givit. 

Riktlinjer och rekommendationer av Finlands olympiska kommittée (fritt översatta):

Coronavirusets påverkan på föreningsverksamheten och verksamhetsavgifter

Finlands Olympiska kommitté hoppas att föreningarna tillsammans med sina medlemmar bär sitt ansvar för att minska smittspridningen i denna svåra situation. Enligt föreningslagen som föreningarnas stadgar grundar sig på behöver medlemsavgifter inte återbetalas.

Många föreningars träningar, tävlingar och evenemang har ställts in. Nedan presenteras alternativa förfaringssätt för avgifter i enlighet med allmänna avtalsprinciper, som gäller såvida inte föreningen har skapat egna anvisningar eller på något annat sätt kommit överens om detta (i t.ex villkor för deltagande). 

  • Verksamhetsavgiften behöver inte betalas tillbaka om träningen eller evenemanget flyttas till en senare tidpunkt, eller ordnas i någon annan form.
  • Grunden för verksamhetsavgiften är att fördela verksamhetskostnader mellan deltagare. Om träningar eller evenemang helt ställs in kan en delåterbetalning av verksamhetsavgiften bli aktuell. Om träningar eller evenemang inhiberas kan föreningen spara på några kostnader. En eventuell insbesparing kan i detta fall återbetalas. Kostnaderna för anordnande av träningar och evenemang är huvudsakligen fasta, och då uppstår inget att återbetalas.
  • I vissa fall kan force majeure vara orsak nog för föreningen att behålla verksamhetsavgifterna i sin helhet, även om träningar eller evenemang ställts in. 

Näringsverksamhet som bedrivs av en förening omfattas inte av punkterna ovan. Finlands olympiska kommitté rekommenderar att föreningar i framtiden informerar sina medlemmar om principer för återbetalnining av verksamhetsavgifter i händelse av verksamhetstörningar på grund av t.ex. en epidemi eller pandemi.
 

Coronavirusets inverkan på föreningars och förbunds stadgeenliga möten

Enligt föreningslagen är tiden för föreningens stadgeenliga möten fastställda i föreningens stadgar. I stadgarna för idrottsförbund eller föreningar står angivet när föreningens vår- och / eller höstmöte bör hållas.

På grund av rådande situation kan det vara svårt att följa stadgarna och att ordna vårmöte, vilket leder till att mötet kan behöva flyttas. Om en eventuell flytt av mötet besluter föreningens styrelse. Styrelsen är skyldig att värna om medlemmarnas hälsa. Det är också styrelsens uppgift att sammankalla det uppskjutna mötet i enlighet med föreningens stadgar (kallelse till möte, tidsfrister etc.).

Rekommendationen av Finlands Olympiska kommitté är att det stadgeenliga föreningsmötet flyttas till ett senare tillfälle, om det bedöms att  fulföljandet av det medför en hälsorisk. Värnandet om deltagarnas hälsa väger tyngre än föreningens stadgar om mötestidpunkt. Dessutom finns det ingen motivering för att hålla ett möte under en tid då medlemmarna faktiskt inte kan delta i mötet (föreningsdemokrati).

Deltagande på stadgenligt möte på distans, via t.ex. en digital plattform, kräver en anteckning i stadgarna. Om sådan inte finns  kan mötet inte anordnas på distans.

I praktiken har små föreningar också möjlighet att besluta om frågor som hör till ett föreningsmöte, som att godkänna bokslut, utan ett möte. Beslutet måste fattas skriftligen, dateras och undertecknas av varje medlem i föreningen (17 § i föreningslagen).

Ett vanligt (icke-stadgenligt) styrelsemöte i  en förening kan alltid hållas på distans. 
 

Motion och idrott på coronavirusets villkor 

Gällande föreningsträning bör det noteras att offentliga sammankomster nu är begränsade till max tio personer. Onödig vistelse på offentliga platser bör också undvikas. Vi uppmanar till nya verksamhetsformer och kreativa lösningar. Med hänsyn till myndigheternas begränsningar rekommenderas idrottande och motionerande på egen hand. Tränare kan ge instruktioner för träning hemma eller ordna träningspass på distans. Naturen erbjuder fina möjligheter till verksamhet. Nu är ett bra tillfälle att utveckla verksamheten.