Coronaviruset och idrottsrörelsen

Den finska regeringen har den 4 maj 2020 beslutat om en strategi för att stegvis avveckla de restriktioner som har införts under undantagsperioden. Det bör dock noteras att även om epidemin för närvarande är inne i ett lugnt skede föreligger en risk att den börjar spridas snabbare igen.

Beträffande idrottsektorn har Finlands regering tagit beslut om lättnader i restriktionerna enligt följande:

  • Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med den 14 maj med iakttagande av begränsningarna av sammankomster.
  • Idrottstävlingar och idrottsserier kan ordnas från och med den 1 juni med specialarrangemang.
  • Från och med den 1 juni får offentliga lokaler som t.ex. fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar,  klubbhus och organisationers samlingslokaler öppna.
  • Stora offentliga tillställningar med över 500 deltagare är enligt regeringens riktlinjer förbjudna till och med den 31 juli 2020.
  • Sammankomster behöver fortsatt begränsas. Utifrån en epidemiologisk bedömning är det möjligt att lätta på begränsningarna av sammankomster från nuvarande tio personer till högst femtio personer från och med den 1 juni tills vidare. En ny bedömning görs före utgången av juni.
  • Begränsningen på femtio personer gäller också (som en rekommendationsbaserad anvisning) den privata och den tredje sektorns tillställningar, bl.a. hobby- och idrottsevenemang. När det gäller inomhuslokaler samt avgränsade utrymmen utomhus,  tryggas säkerheten genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och anvisningar gällande hygienen. Social- och hälsovårdsministeriet kommer att sända ett styrningsbrev till regionalförvaltningsmyndigheterna om genomförande av dessa begränsningar.

(Ovanstående uppdaterat 06.05.2020).

Föreningarnas frågor kring verksamhet, evenemang och konsekvenser med anledning av coronaviruset är många och vi uppdaterar här kontiunuerligt med det aktuella läget. Vi svarar gärna på frågor och funderingar som ni har och utreder möjligheter så gott det går. Undantagstillstånd är utlyst i Finland och gäller även på Åland. Den 30.03 beslutade den finska regeringen att förlänga de begränsningsåtgärder som tidigare införts för att bromsa spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupperna fram till den 13 maj 2020.

Riksregeringen beslöt den 22 april att förlänga förbudet mot folksamlingar på över 500 personer till slutet av juli. Detta kommer att drabba planerade idrottsevenemang även på Åland.

Ålands Idrott följer regeringensInstitutet för hälsa och välfärdsocial- och hälsovårdsministerietutrikesministeriets och Ålands Hälso- och sjukvårds rekommendationer.

Motion och idrott på coronavirusets villkor 

Begränsningsåtgärder som gäller bör det noteras att offentliga sammankomster nu är begränsade till max tio personer. Onödig vistelse på offentliga platser bör också undvikas. Vi uppmanar till nya verksamhetsformer och kreativa lösningar.

Förtydligande anvisning av landskapsregeringen gällande träningar på idrottsplatser utomhus (uppdaterat 16.04.2020)

Undervisnings- och kulturministeriets linjedragning är att utomhusidrottsplatser kan användas för ledda och övervakade träningar. Däremot får man inte ordna tävlingar eller andra öppna evenemang som bildar offentliga tillställningar med över 10 personer. Träningarna ska också genomföras så att närkontakter inte uppstår. Landskapsregeringen har den 18 mars och 9 april meddelat beslut om förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer. Exempelvis idrottstävlingar räknas som en offentlig tillställning. Det går inte alltid att entydigt säga om något evenemang är en i lagen avsedd offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Landskapsregeringen poängterar att i den rådande situationen är det i varje fall skäl att agera ansvarsfullt och följa regeringens och hälsomyndigheternas starka rekommendationer att undvika närkontakter.

Ålands Idrotts åtgärder med anledning av coronaviruset

Ålands Idrott har genom en enkät kartlagt hur det rådande läget påverkar föreningarnas verksamhet. Vi tackar alla föreningar som tog sig tid att svara på enkäterna.

Styrelsen beslöt med anledning av enkätresultaten att rat 2 av redan beviljat verksamhetsbidrag för 2020 kan betalas ut till en förening som är i behov av ”första hjälp” för likviditetsbekymmer redan nu (istället för i maj).150 000€ har beviljats idrotts och ungdomsorganisationer i landskapsregering andra tilläggsbudget. Kansliet jobbar fram förslag till riktlinjer för fördelning av extra stödet till idrottsorganisationerna med anledning av coronakrisen till styrelsemöte i början av maj. Styrelsen har också bestämt att utbildningar under coronapandemin ordnas kostnadsfritt för medlemsorganisationer. Håll utkik på hemsidan under utbildningar. (uppdaterat 09.04.2020)

Observera att grannlandet Sverige valt att tackla coronakrisen på ett annat sätt än Finland och att i Sverige råder inte samma begränsningar som i Finland beträffande t.ex. sammankomsters storlek  och  möjligheter för idrottsanläggningar att hålla öppet. Med anledning av det kan vi inte på Åland förorda den svenska folkhälsomyndighetens förtydligande rekommendationer för idrott. Vi vill påminna om att på Åland gäller de åtgärder som den finska regeringen fastställt. Vi hänvisar till de anvisningar som getts ovan, riktlinjer och rekommendationer av Finlands olympiska kommittée samt till de egna grenförbundens ställningstaganden (där vi vid behov kan vara behjälpliga vid spåkliga hinder).

Riktlinjer och rekommendationer av Finlands olympiska kommittée (fritt översatta):

Coronavirusets påverkan på föreningsverksamheten och verksamhetsavgifter

Finlands Olympiska kommitté hoppas att föreningarna tillsammans med sina medlemmar bär sitt ansvar för att minska smittspridningen i denna svåra situation. Enligt föreningslagen som föreningarnas stadgar grundar sig på behöver medlemsavgifter inte återbetalas.

Många föreningars träningar, tävlingar och evenemang har ställts in. Nedan presenteras alternativa förfaringssätt för avgifter i enlighet med allmänna avtalsprinciper, som gäller såvida inte föreningen har skapat egna anvisningar eller på något annat sätt kommit överens om detta (i t.ex villkor för deltagande). 

  • Verksamhetsavgiften behöver inte betalas tillbaka om träningen eller evenemanget flyttas till en senare tidpunkt, eller ordnas i någon annan form.
  • Grunden för verksamhetsavgiften är att fördela verksamhetskostnader mellan deltagare. Om träningar eller evenemang helt ställs in kan en delåterbetalning av verksamhetsavgiften bli aktuell. Om träningar eller evenemang inhiberas kan föreningen spara på några kostnader. En eventuell insbesparing kan i detta fall återbetalas. Kostnaderna för anordnande av träningar och evenemang är huvudsakligen fasta, och då uppstår inget att återbetalas.
  • I vissa fall kan force majeure vara orsak nog för föreningen att behålla verksamhetsavgifterna i sin helhet, även om träningar eller evenemang ställts in. 

Näringsverksamhet som bedrivs av en förening omfattas inte av punkterna ovan. Finlands olympiska kommitté rekommenderar att föreningar i framtiden informerar sina medlemmar om principer för återbetalnining av verksamhetsavgifter i händelse av verksamhetstörningar på grund av t.ex. en epidemi eller pandemi.
 

Coronavirusets inverkan på föreningars och förbunds stadgeenliga möten

Uppdatering till nedanstående (07.05.2020).

Riksdagen har den 24 april godkänt en tillfällig lagstiftning Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin som möjliggör för föreningar en senareläggning av föreningsmöten samt att hålla dem på distans. Lagen stadfästes av presidenten den 30 april 2020 är i kraft 1.5-30.9.2020. Bilaga till lagen längst ner på denna sida.

Gammal text:

Enligt föreningslagen är tiden för föreningens stadgeenliga möten fastställda i föreningens stadgar. I stadgarna för idrottsförbund eller föreningar står angivet när föreningens vår- och / eller höstmöte bör hållas.

På grund av rådande situation kan det vara svårt att följa stadgarna och att ordna vårmöte, vilket leder till att mötet kan behöva flyttas. Om en eventuell flytt av mötet besluter föreningens styrelse. Styrelsen är skyldig att värna om medlemmarnas hälsa. Det är också styrelsens uppgift att sammankalla det uppskjutna mötet i enlighet med föreningens stadgar (kallelse till möte, tidsfrister etc.).

Deltagande på stadgenligt möte på distans, via t.ex. en digital plattform, kräver en anteckning i stadgarna. Om sådan inte finns  kan mötet inte anordnas på distans.

I praktiken har små föreningar också möjlighet att besluta om frågor som hör till ett föreningsmöte, som att godkänna bokslut, utan ett möte. Beslutet måste fattas skriftligen, dateras och undertecknas av varje medlem i föreningen (17 § i föreningslagen).

Ett vanligt (icke-stadgenligt) styrelsemöte i  en förening kan alltid hållas på distans.

 

Ändringar i regelverk kring permittering som gäller även anställda i idrottsföreningar/idrottsorganisationer (uppdaterat 09.04.2020)

Riksdagen har per 31.3.2020 godkänt ändringar i bl.a. arbetsavtalslagen och lagen om samarbete inom företag. Ändringarna gäller mellan 1.4.2020 och 30.6.2020 och innebär att:

- samarbetsförhandlingstiden respektive tiden för permitteringsvarsel förkortas till 5 dagar (d.v.s. sammanlagt 5+5 dagar). Lagen om samarbete i företag tillämpas i företag som har minst 20 anställda.
- permittering av visstidsanställd kan till skillnad från tidigare ske på samma sätt som permittering av arbetstagare vars arbetsavtal gäller tills vidare.
- hävning av arbetsavtal under prövotiden kan ske på ekonomiska- eller produktionsorsaker.
- återanställningsskyldigheten förlängs, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att under nio månader återanställa en arbetstagare, om arbetstagaren sagts upp mellan 1 april och 30 juni av produktions- eller ekonomiska orsaker.

 

 

Dokument: