Specialunderstöd för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga under läsåret 2024-2025

Ålands Landskapsregering lediganslår stöd för insatser i syfte att uppmuntra barn och unga att ta del av olika idrotts-, rörelse- konst- och kulturaktiviteter i anslutning till skoldagen. 

Den fördelningsbara summan är 160 000 fördelat lika mellan kultur respektive idrottsaktiviteter. Den understödda verksamheten ska inte ersätta kommunens ordinarie fritidsverksamhet utan komplettera, utöka eller utveckla den.

Syfte 

Med stödet vill landskapsregeringen skapa möjligheter för kommuner och föreningar att samarbeta kring aktiviteter där barn och unga ges tillfälle att utöva fritidsaktiviteter i första hand i anslutning till skoldagen. Syftet är att i enlighet med FN:s konvention, artikel 31, ge barn tillgång till en mängd olika kulturella, konstnärliga och idrottsrelaterade aktiviteter för att stödja deras fysiska, mentala och sociala utveckling.

Vem kan söka 

Stödet kan sökas av kommuner, ensam eller gemensamt, för aktiviteter som ordnas regelbundet. 
Föreningar kan söka stöd för att erbjuda aktiviteter i anslutning till skoldagen.
Samordning inom skolan/kommunen är ett krav. Kommuner som söker beskriver alla planerade aktiviteter (kultur och idrott) i en ansökan.

Utbetalning av beviljat stöd sker i två omgångar. Ena delen i förskott andra delen mot redovisning efter genomförd verksamhet.

För vad kan man söka 

Sökande kan erhålla stöd för regelbundna aktiviteter som ordnas, om möjligt, med utgångspunkt i barn- och ungas egna önskemål. Aktiviteterna behöver inte ha samma innehåll vid varje tillfälle. Aktiviteterna kan också ge utrymme för spontan lek, rekreation och kreativitet. 
Budgeterade kostnader måste uppgå till minst 1000 €. Aktiviteterna som anordnas skall vara kostnadsfria för deltagarna. Ansvarig ledare för aktiviteten bör inneha lämplig utbildning, vara minst 16 år och kunna uppvisa utdrag ur straffregistret.

Stöd kan beviljas för 

 • Ledararvode
 • Transport
 • Material/utrustning, mellanmål
 • Eventuella hyreskostnader såvida inte verksamheten kan ordnas i skolornas egna lokaler
 • Skäliga samordningskostnader
 • Assistenter till barn och unga i behov av särskilt stödbehov

Villkor

Ansökan om specialunderstöd för aktiviteter som planeras under läsåret 2024-2025 ska föregås av en fritt formulerad intresseanmälan, som skickas senast den 24 maj 2024, och kort innehåller uppgifter om 

 • Vad man ämnar göra, vilken aktivitet planeras ordnas och för vem
 • Regelbundenhet, hur många tillfällen
 • Ledare för aktiviteten (vilken organisation som håller i aktiviteten)
 • Samarbetspartners
 • Grov uppskattning av stödbehovets storlek i euro

Intresseanmälan skickas till digitalt till Ålands landskapsregering på e-postadressen; registrator@regeringen.ax eller per post till Ålands Landskapsregering, registrator, PB 1060, AX-22111 Mariehamn.

När intresseanmälan gåtts igenom kan goda idéer föras vidare samt kompletteras med en formell ansökan i vilken genomförandet och budget närmare beskrivs. Den formella ansökan görs i en elektroniskt i ansökningsblanketten. 

Du hittar ansökan under rubriken Blanketter. Ansökan kräver e-identifikation med bankkoder. Uppgifter i ansökningsblanketten kan sparas varefter och det är möjligt att återkomma och fortsätta fylla i blanketten vid behov.