Regelverk för fördelning av stöd

Från och med hösten 2021 finns ett nytt Regelverk för fördelning av stöd, och i fördelningen av verksamhetsstödet delas det in i tre delar: verksamhetsstöd bas, verksamhetsstöd aktivitet (riktade stöd) och verksamhetsstöd utveckling. Utöver dessa stödtyper kan uppdragsersättning beviljas för särskilda uppdrag.

Organisationerna ansöker fortfarande (som tidigare) om totalbelopp och lämnar in verksamhetsplan och budget. I enlighet med regelverket beslutas storleken på beviljade stöd.

Övergångsperiod:
För att möjliggöra en anpassning till de nya förutsättningarna och för Ålands Idrott att få in behövlig data utgör fördelning för år 2022 och år 2023 en övergångsperiod till det nya stödsystemet. Följande gäller under övergångsperioden:

• Medlemsförening får för verksamhet år 2022 minst 90 % av de stöd som sammanlagt erhölls av Ålands Idrott för verksamhet i genomsnitt under åren 2019-2021 . För verksamhet år 2023 tillämpas det nya stödsystemet delvis så att stödet minst landar på ett belopp mittemellan vad föreningen erhöll för verksamhet år 2022 och vad som skulle erhållas enligt det nya stödsystemet år 2023. Till dessa stöd räknas stöd (ej specialstöd) från Ålands Idrott som antingen erhållits direkt eller genom Ålands Idrotts medlemsförbund. Till stöd som erhållits direkt räknas summan av basbelopp och riktade bidrag.

• Medlemsförbund får för verksamhet år 2022 minst 90 % av de stöd som sammanlagt erhölls av Ålands Idrott för förbundets egen verksamhet i genomsnitt under åren 2019-2022 . För verksamhet år 2023 tillämpas det nya stödsystemet delvis så att stödet minst landar på ett belopp mittemellan vad förbundet erhöll för verksamhet år 2022 och vad som skulle erhållas enligt det nya stödsystemet år 2023. Till stödet för förbundets egen verksamhet från Ålands Idrott räknas ej stöd som förbundet i form av ekonomiskt stöd fördelat vidare till sina medlemsföreningar

Under övergångsperioden fattas ettåriga beslut om alla stödformer. Övergångsprinciperna gäller med reservation för att det fördelbara anslaget tillåter detta. Vid höjt fördelbart totalbelopp beslutar förbundsstyrelsen om fördelningen av detta belopp i enlighet med det nya regelverket, och vid sänkt fördelbart totalbelopp ska sänkningen drabba alla stödmottagare procentuellt lika. Efter övergångsperioden, i fördelningen för år 2024, gäller det nya stödsystemet fullt ut och övergångsprinciperna faller.

Läs hela regelverket i bilagan nedan.