Stöd och lån för idrottsanläggningar

Ansökan om landskapsbidrag skall lämnas till Ålands Landskapsregering på fastställd blankett, som du finner här. Genom att logga in med e-identifiering kan du spara en halvfärdig ansökan för att senare gå tillbaka till den. Om du inte kan logga in med e-id kontakta kansliet för att få tillgång till en blankett utan e-id.

Läs mera om investeringsstöd.

A) Idrottsorganisation eller kommun som uppfyller kraven för bidragberättigande kan ansöka om bidrag och/eller lån för byggande av ny idrottsanläggning.
B) Idrottsorganisation eller kommun som uppfyller kraven för bidragberättigande kan ansöka om bidrag och/eller lån för renovering av idrottsanläggning.

Förutsättningar för ansökan

 1. ansökan skall vara gjord på fastställd blankett.
 2. ansökan skall lämnas in senast den 15 oktober varje år till Ålands Landskapsregering
 3. ansökan skall vara komplett till innehållet med
 • Projektets namn och art
 • Ort
 • Planerare
 • Beräknad byggnadstid
 • Kostnader för projektet
 • Tomtens ägare
 • Byggnadens kubikinnehåll
 • Finansieringsplan för projektet (lån, bidrag, egna medel)
 • Tilläggsuppgifter

Understöd kan uppgå till högst 25% av godkända kostnader.
Lån kan uppgå till högst 50% av godkända kostnader.

För byggnader krävs arrendekontrakt om minst 20 år och för anläggningar minst 10 år.

 • Totalkostnaderna för en anläggning prövas av Ålands Idrott mot gällande normpriser innan förhandsbesked om bidrag och lån ges. Utan särskild anledning får totalkostnaderna inte överstiga normpriserna. Anläggningar prioriteras så, att medel kan utanordnas under en skälig tidsperiod.
 • Byggnadskalkyl uppgörs i enlighet med direktiven i ansökningsblanketten. Kalkylerna skall vara granskade av fackmän, tillräckligt detaljerade och realistiska.
 • Driftskalkyl skall inlämnas i samband med bidrags- och/eller låneansökan och bör motsvara de förhållanden som väntas råda efter anläggningens färdigställande.
 • Byggherren bör under byggnadsskedet föra protokoll, ur vilka det skall framgå eventuella förändringar i byggplanen.

Medel för grundreparation/renovering för anläggningar kan beviljas tidigast fem år efter färdigställandet, för fastighet tidigast efter 10 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta Ålands Landskapsregering, Finansavdelningen per telefon 25 000.