Coronastöd

Idrottsorganisationer kan år 2022 ansöka om ett specialunderstöd, administrerat av Ålands Idrott (ÅI), för ekonomiska konsekvenser till följd av Coronapandemin under januari och februari år 2022. 

Syfte med stödet

Syftet är att ge åländska idrottsorganisationer förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna om idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

 • Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar.
 • Stöd kan även tilldelas verksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om organisationens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

Ansökan

Stöd kan sökas av organisationer som drabbats av ekonomiska konsekvenser för att man agerat i enlighet med myndigheternas restriktioner och rekommendationer i januari och februari år 2022 för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Ansökningar görs senast 15 oktober 2022 kl. 16.15.

Ansökan formuleras fritt och riktas till Ålands Idrott. Ansökningar kan skickas per e-post på info@alandsidrott.ax eller bifogas som bilaga till anhållan om verksamhetsstöd. Sportchefen svarar på frågor +358 (0) 457-345 59 28. Det bör i ansökan framgå vad organisationen söker stöd för och det som är möjligt att redovisa skall redovisas  Förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen (netto efter avdrag för eventuella minskade kostnader) måste uppgå till minst 1000 €.

Organisation kan söka stöd för följande:

 • Verksamhet och evenemang, enligt nedanstående punkter, som organisationen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden.
 • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när verksamhet/evenemang har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik.
 • Uteblivna intäkter för verksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exempelvis deltagarintäkter, banhyror.

Organisation måste redovisa följande:

 • Vilken verksamhet och vilka evenemang som påverkats. Detta måste verifieras genom exempelvis styrelseprotokoll eller annan liknade källa.
 • Vilka åtgärder som organisationen vidtagit för att lindra de ekonomiska konsekvenserna och för att ställa om verksamheten till distans-handledning och -utövande.
 • Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och förväntade intäkter.
 • Vid ansökan om intäktsbortfall för verksamhet och evenemang måste budgeterade intäkter och förväntade kostnader samt tidigare års ekonomiska utfall av dessa bifogas med ansökan.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Eventuella andra stöd från t.ex. kommun, grenförbund och dyl. som direkt eller indirekt erhållits eller förväntas erhållas. 

Beslut och utbetalning

ÅI:s styrelse tar beslut om fördelning före utgången av november 2022. Då resurserna är begränsade kommer ÅI att behöva prioritera mellan sökande. ÅI har enligt bedömning möjlighet att begränsa antal organisationer som erhåller stöd.

Utbetalning efter ansökningsomgången sker i december månad till av organisationen angivet bankkonto.

Villkor

Anvisningar för stödmottagares överklagan av beslut bifogas fördelningsbeslut.

Om det framkommer att ett beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat liknande förbiseende innehåller uppenbara felaktigheter, får ÅI, efter att stödmottagaren getts tillfälle att yttra sig, meddela beslut om rättelse. Finner ÅI att ett beslut som ÅI meddelat är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska ÅI ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt utan att det blir en nackdel för stödmottagaren.

Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter, får ÅI besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.

Stödmottagaren är skyldig att rapportera hur pengarna använts i verksamheten enligt ÅI:s anvisningar.