Kreativ coaching

Titel
Kreativ coaching
Författare
Calle Hageskog, PG Fahlström
ISBN
9789185433841
Artikelnummer
1279
Antal sidor
184
Antal
1st
Kategori

Att coacha idrottare så att de hela tiden utvecklas är grundläggande för all coaching. Det är många faktorer som spelar in och som måste klaffa för att coachingen ska bli framgångsrik. Hur går man då tillväga?

Carl-Axel Hageskog och PG Fahlström presenterar i den här boken sina tankar kring idrottscoaching både när det gäller individuella idrotter och lagidrotter. Avsikten är att deras tankar och funderingar ska inspirera och väcka nya tankar, eftersom coaching är en ständigt pågående process.

Boken inleds med författarnas syn på coaching och vad de anser vara viktiga fundament för ett framgångsrikt coachingskap där idrottare hela tiden utvecklas, både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. I andra delen av boken diskuterar författarna ett antal olika situationer som en coach hamnar i under sitt dagliga arbete. Här tar de upp områden som; synpunkter på laguttagning, förtroendet mellan coach och aktiv, värderingskonflikter, uppträdande vid vinster och förluster, agerande före, under och efter match, när utvecklingen avstannar samt att välja medarbetare.

Samtal mellan Hageskog och Fahlström
Med boken Kreativ coaching följer en dvd, där författarna samtalar om innehållet i boken. Främst tar de upp ett antal dilemman som en coach kan hamna i. Det handlar till exempel om förtroende, laguttagningar, vinster och förluster, när utvecklingen avstannar. Situationer som ska inspirera till egna tankar; ”Hur skulle jag ha gjort i motsvarande situation?”

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.