Jaget Laget och Teamet

Titel
Jaget Laget och Teamet
Författare
Margareta Lycken och Lasse Hogedal
ISBN
91-85433-18-7
Artikelnummer
1246
Antal sidor
160
Antal
1st
Kategori

Ur innehållet:
• I teamet skapas slagkraft
• Team – och gruppdynamik
• Sju pusselbitar till framgång
• Människors olikheter
• Från individ till team
• Team är olika
• Teamroller
• Samspel och kommunikation
• Hjälpredor i teamarbetet

Bra samspel och effektivt lagarbete är inget självspelande piano. Det är inte något som bara finns. Det är något man arbetar sig till, kämpar sig till och som kräver energi, tålamod och uthållighet.

Djupare förståelse
”Jaget, laget och teamet” handlar om att inom idrotten arbeta tillsammans i olika grupperingar. Många kan ha glädje av ”Jaget, laget och teamet”. Den enskilde som vill spegla och få perspektiv på sitt eget sätt att vara och verka. Ledaren, chefen, coachen eller tränaren som vill få en djupare förståelse för människors agerande och beteende. Ledningsteam, projektgrupper, styrelser eller arbetsgrupper av olika slag som vill öka insikten om teamroller och relationer samt utveckla samspelet. Men innehållet går lika lätt att applicera på vilka arbetslag som helst, inom exempelvis näringsliv eller offentlig sektor.

Redan etablerade grupper kan använda innehållet och verktygen för att vitalisera samspelet. Nya grupperingar kan utifrån resonemangen och tankegångarna skapa en plattform för att utveckla ett bra lagarbete.

Gruppers utveckling
Olika team kanaliserar sin kraft och energi på olika sätt. Några syns och hörs andra får
mycket uträttat ett och annat har fullt upp med interna stridigheter och några kommer
aldrig till skott trots att förutsättningarna finns. I boken redovisas en del teoretiska resonemang, principer och modeller om team- och gruppdynamik som försöker förklara varför grupper fungerar och presterar olika. Kan det bero på gruppens storlek, vilken fas gruppen är i eller hur den är sammansatt?

Människors olikheter
Varje människa har särdrag som gör att man kan beskriva hennes typiska sätt att vara, hennes personlighet. Den utvecklas som en kombination av arv och miljö. Troligen föds vi med förutsättningar att utveckla vissa drag framför andra, vi kan kalla det för det ”mentala skelettet”. De omständigheter som vi växer upp med präglar hur dessa utvecklas. En stor del av denna bok bygger på Jungs typteori. En modell som presenteras i denna bok och beskriver olika personlighetsstilar. Insikter som är viktiga för att kunna förstå sig på människors olikheter och som i förlängningen också kan underlätta samspelet och agerandet i arbetsgrupper och team.

Inget team är det andra likt
Ett team, en förening eller ett förbund består av människor som med sina tankar och handlingar präglar kulturen i organisationen. Naturligtvis sker även det omvända, att team, föreningar och förbund formar individerna som finns där.

Med kultur kan vi också mena att även organisationer har olika personligheter eller tankestilar. En intressant fråga är vad som händer om en organisation med en speciell
personlighet stöter bort eventuella nya medlemmar med avvikande personligheter eller
attraherar de som har en liknande. Vilka fördelar respektive nackdelar uppstår då?

Att utveckla är att göra
Boken avslutas med en ”verktygslåda” med tio hjälpredor, metoder och tekniker som kan vara till nytta i det vardagliga teamarbetet. Tio verktyg som kan hjälpa till i ett utvecklingsarbete oavsett om det handlar om att belysa något problem, fånga upp åsikter i någon viktig fråga, klargöra mål eller inriktning eller se till att man går från ord till handling.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.