Mental styrketräning - CD

Titel
Mental styrketräning - CD
Författare
Lars-Eric Uneståhl
Antal sidor
CD
Antal
3st
Kategori

Mental styrketräning
För att få full effekt av denna programserie bör Du innan ha genomgått den mentala grundträningen. Träna varje program minst 7 gånger innan du går vidare till nästa program. Kom ihåg att genom att bli mentalt stark hjälper Du både Dig själv och Din omgivning till ett bättre liv.

Program 1–3. Koncentrationsträning
Träning av tre aspekter av koncentration.
1. Förlänga koncentrationstiden (program 1)
2. Att snabbt bli koncentrerad (program 2)
3. Att koppla bort störningar (program 3)

Program 1. Meditation
Målet är att förlänga den tiden som Du kan vara passivt koncentrerad på ett ord, ett ljud, ett föremål eller en process (t.ex. andningen). Samtidigt når Du en djup vila och återhämtar Dig både till kropp och själ.

Program 2. Triggerkoncentration
Innebär att Du i Din hjärna "kopplar ihop" två saker, den trigger Du valt och en tidigare upplevelse av total koncentration. Innan Du börjar träningen bör Du bestämma vad som ska vara din trigger (eller triggers, om du vill ha flera).

Program 3–4. Mental tuffhetsträning
Består av program 3. Störningsträning och program 4. Attitydträning. Mental tuffhet innefattar förmågan att bli opåverkad av störningar och påfrestningar, samt att minska ner eller ta bort rädslan för problem och svårigheter i nuet och i framtiden. När den mentala tuffheten ökar, minskar oron och rädslan. Detta gör att problem kan förvandlas till utmaningar och till uppgifter som ska lösas. Misstag blir viktiga inlärningstillfällen och man ser fram emot att möta tuffa uppgifter som gör att man växer och blir starkare. Detta tränas både i program 3 (Störningsträning), som också innebär en fortsättning av koncentrationsträningen och i program 4 (Attitydträning) som lär ut en positiv tolkning av "verkligheten".

Program 5–7. Livskvalitetsträning
I livskvalitet ingår att öka kvaliteten i våra tankar, bilder, känslor och attityder. Här ingår också kvalitativa mål, som sedan medför en kvalitativ prioritering av livsuppgifter.

Program 5. Idrottskvalitet
De exempel som tas från idrotten kan du lätt översätt till andra områden (studier, arbete etc.).

Program 6. Optimism
Optimism har genom de sista årens forskning visat sig ha en nyckelroll om man vill skapa ett bättre liv. Optimistiska människor fungerar och presterar bättre i idrott, studier, arbete m.m. och de har också en bättre hälsa och mår bättre (enligt Seligman m.fl. forskare),

Program 7. Idrotts- och livsglädje
Träningsprogrammet rör "det inre klimatet", vilket innebära att man först skapar den inre glädjen och sedan låter den hjälpa dig till ett bättre liv.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.