Idrottspsykologi

Titel
Idrottspsykologi
Författare
Peter Hassmén, Nathalie Hassmén & Johan Plate
ISBN
91-27-09149-X
Artikelnummer
2003
Antal sidor
399
Antal
1st
Kategori

Inspiration för eget fortsatt lärande
Genom att förena teori och praktik, båda vilande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, beskrivs idrottspsykologiämnet på ett intresseväckande sätt. Kombinationen av allmänpsykologiska avsnitt och idrottsspecifika sådana både underlättar – och är en förutsättning för – förståelsen av idrott i ett brett perspektiv. Boken är tänkt att inspirera till eget och fortsatt lärande. Boken tar upp sådana frågeställningar som många funderar över, exempelvis:

Vilka kortsiktiga respektive långsiktiga psykologiska effekter har lågintensiv fysisk rekreationsaktivitet?
Finns det någon optimal motionsform när det gäller att förbättra det psykiska välbefinnandet?
Varför väljer vissa individer att vara fysiskt inaktiva när andra väljer fysiskt aktivitet som ett sätt att uppnå fysisk och psykisk hälsa?

Vad är idrottspsykologi?
Om frågan skulle ställas till ett antal personer skulle man sannolikt få nästan lika många svar som det antal som tillfrågas. Inte ens de som är verksamma inom området lär ge exakt samma svar. Denna bok inleds därför med en beskriv-ning av hur författarna ser på begreppen idrott, psykologi respektive idrottspsykologi.

Övningar, konkreta råd & tips för motionärer, idrottare och tränare
Boken ger många konkreta råd, exempelvis om hur man bygger upp motivation för motion, hur man förändrar beteende genom nya vanor, hur man ökar sin förmåga att hantera stress, bygger upp självförtroendet och hur man kan bibehålla koncentrationen när den som bäst behövs.

 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.