Idrottens policydokument

Drogpolicy

Från och med hösten 2008 är det obligatoriskt med drogpolicy.
Alla föreningar som är mottagare av understöd ur PAF-medel fr.o.m. hösten 2008 ha en drogpolicy för att kunna erhålla understöd. Det gäller för samtliga mottagare av understöd där idrotten bl.a. fördelar verksamhetsbidrag, anläggnings- och redskapsbidrag, profilidrott, resebidrag samt evenemangsbidrag.
Ålands Idrottsförbund har det övergripande ansvaret för kontroll av att understöd endast betalas ut till idrottsförbund och -föreningar som har antagit en drogpolicy.
 
Förbund och föreningar som måste skapa helt nya policydokument eller har ett behov av att uppdatera sin policy kan erhålla hjälp från Idrottsförbundet. Har ni några frågor eller vill ni ha hjälp är det bara att kontakta förbundskansliet.

 

Riktlinjer och bestämmelser för barn och ungdomsidrotten på Åland

Åländsk idrott för barn och ungdom skall bedrivas enligt barnens och ungdomarnas förutsättningar, behov och krav. Idrotten skall erbjuda alla barn och ungdomar en kamratlig och trygg social miljö där de kan utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra. FN:s barnkonvention ligger som grund för innehållet i idrottens riktlinjer.

För att säkerställa kvaliteten och för att skapa en gemensam värdegrund inom barn- och ungdomsidrotten skall alla föreningnar som bedriver  barn och ungdomsidrott ha egna riktlinjer för att kunna erhålla understöd.

 

Dokument: