Idrottens policydokument

Drogpolicy

Från och med hösten 2008 är det obligatoriskt med drogpolicy.
Alla föreningar som är mottagare av understöd ur PAF-medel fr.o.m. hösten 2008 ha en drogpolicy för att kunna erhålla understöd. Det gäller för samtliga mottagare av understöd där idrotten bl.a. fördelar verksamhetsbidrag, anläggnings- och redskapsbidrag, profilidrott, resebidrag samt evenemangsbidrag.
Ålands Idrottsförbund har det övergripande ansvaret för kontroll av att understöd endast betalas ut till idrottsförbund och -föreningar som har antagit en drogpolicy.
 
Förbund och föreningar som måste skapa helt nya policydokument eller har ett behov av att uppdatera sin policy kan erhålla hjälp från Idrottsförbundet. Har ni några frågor eller vill ni ha hjälp är det bara att kontakta förbundskansliet.

 

Riktlinjer och bestämmelser för barn och ungdomsidrotten på Åland

Åländsk idrott för barn och ungdom skall bedrivas enligt barnens och ungdomarnas förutsättningar, behov och krav. Idrotten skall erbjuda alla barn och ungdomar en kamratlig och trygg social miljö där de kan utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra. FN:s barnkonvention ligger som grund för innehållet i idrottens riktlinjer.

För att säkerställa kvaliteten och för att skapa en gemensam värdegrund inom barn- och ungdomsidrotten skall alla föreningnar som bedriver  barn och ungdomsidrott ha egna riktlinjer för att kunna erhålla understöd.

 

Den åländska idrottens jämställdhetsmål 2020-2022

En av föreningsidrottens grundpelare är att idrotten ska vara öppen för alla. Alla, oavsett kön, ska ha lika möjligheter att utöva idrott. En jämställd idrott betyder att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. De ska även dela inflytande och ansvar. Det innebär att kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. 
En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter, talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.

 

Trygg Idrott handlingsplan

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Att trygga idrottsmiljön och förebygga trakasserier är speciellt viktigt i barn- och ungdomsidrott. Också trakasserier bland vuxna förekommer och bör tas på allvar.
Alla – barn, ungdomar och vuxna –, oavsett åder, kön eller andra egenskaper, ska kunna vara delaktiga i idrottsrörelsen i en trygg och respektfull miljö.

Dokument: