Åländsk idrotts värdegrund

Idrotten på Åland har en gemensam värdegrund som skall genomsyrar all idrottsverksamhet. Idrottstinget fastställde värdegrunden 26 mars 2019. Ju tydligare bild idrotten kan förmedla tillsammans desto bättre genomslagskraft får vi i vår verksamhet. Detta skapar dessutom goda förutsättningar för att få fler att engagera sig och vilja vara en del av idrotten. Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. Idrottsrörelsens har nu kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån:

Gemenskap
- Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap och alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade.

Utveckling
- Grunden för att vilja fortsätta inom idrotten. Utveckling kan ske på individ-, grupp- och föreningsnivå.

Rörelseglädje
- Rörelseglädje och tävlingslust ska alltid prägla verksamheten, det motverkar utslagning och främjar inkludering och delaktighet.

Rent spel
- Att verka mot fusk, doping, mobbning och våld genom ärlighet och en god etik och moral.

För alla
- Allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar.