Jämställd Idrott

Bidrag för jämställdhetsarbete inom idrottsrörelsen 2020 

Syfte med stödet
Att bidra till handlingar för att uppnå den åländska idrottsrörelsens jämställdhetsmål 2020-2022 med det övergrinade målet att män och kvinnor ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Ansökan
Stöd på 500€ /medlemsorganisation kan sökas fram till dem 30 november 2020 då följande åtgärder vidtagits.

 

För att erhålla stöd skall:

  • Medlemsorganisationen genom styrelsebeslut ha antagit den åländska idrottsrörelsens gemensamma jämställdhetsmål eller upprättat eget måldokument som svarar mot andemeningen i idrottsrörelsens gemensamma mål.  
  • Medlemsorganisationen ha genomfört en nulägesanalys och upprättat en handlingsplan utifrån denna.

 

Organisation måste i samband med ansökan lämna in:

  • Styrelsebeslut på att medlemsorganisationen antagit den åländska idrottsrörelsens gemensamma jämställdhetsmål eller eget måldokument som bifogas ansökan.
  • Nulägesanalysen, SWOT-analysen och upprättad handlingsplan.  
  • Redogörelse över vilka som deltagit i arbetet. Det är önskvärt att båda könen deltar i analysarbetet och upprättandet av handlingsplanen.

Beslut och utbetalning
Beslut och utbetalning av stöd sker inom december månad till av organisationen angivet bankkonto.

Villkor
Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter, får ÅI besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.

Dokument: