Investeringsstöd för idrottsredskap

Idrottsredskap som berättigar till investeringsstöd

Idrottsredskap är hjälpmedel som möjliggör att man helt eller delvis kan utöva en viss idrotts- eller motionsgren. Idrottsredskapen som beviljas samhällsstöd bör ha en hållbarhet om minst fem år. Förbrukningsmaterial är ej berättigat till stöd. Ett enskilt redskap vars totalkostnad inkl. moms understiger 1 000 euro är heller inte stödberättigat.

Idrottsorganisation eller kommun som uppfyller kraven för bidragberättigande kan ansöka om bidrag för inköp av utrustning & material till idrottsanläggningar.

E-blankett för ansökan om bidrag för idrottsredskap hittar du här. Titta igenom blankettmall - investeringsstöd för idrottsredskap för att försäkra dig om att du har alla uppgifter du behöver för ansökan.

Förutsättningar för ansökan

  1. Ansökan skall vara gjord på fastställd blankett.
  2. Ansökan skall lämnas in senast den 15 oktober varje år till Ålands Landskapsregering.
  3. Ansökan skall innehålla följande:
  • Offert/kostnadskalkyl på utrustning & material som är tänkt att införskaffas
  • Beskrivning av utrustningen & materialet
  • Finansieringsplan
  • Användningsområde (vem/ hur mycket?)
  • Placering/Förvaring
  • Underhålls- och skötselansvarig
  • Garantitid (om tillämpningsbar)

Riktgivande fördelningskriterier

1. Idrottsredskap som kan anses vara nödvändiga för utövandet av en idrottsgren, kan erhålla maximalt 50% i investeringsstöd.
Exempel: Häst för ridsport, båt för segling, höjdhoppsmadrass för friidrott, matta för judo.

2. Redskap som inte anses vara direkt nödvändiga för utövandet av en idrottsgren, men som kan gynna idrottens utveckling eller vara en förutsättning för upprätthållande av en idrottsanläggnings kvalitet kan erhålla maximalt 25% i investeringsstöd. 
Exempel: Gräsklippare för fotbollsplan, tidtagningsutrustning för friidrott/simning, bollkastare för tennisträning.

Tillgängliga medel, utrustningens nödvändighet och tidigare beviljat stöd påverkar prioriteringar vid beslut om fördelning av stöd.

 

Dokument: