Policydokument

Riktlinjer och bestämmelser för barn och ungdomsidrotten på Åland

Åländsk idrott för barn och ungdom skall bedrivas enligt barnens och ungdomarnas förutsättningar, behov och krav. Idrotten skall erbjuda alla barn och ungdomar en kamratlig och trygg social miljö där de kan utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.

För att säkerställa kvaliteten och för att skapa en gemensam värdegrund inom barn- och ungdomsidrotten skall det finnas riktlinjer.
FN:s barnkonvention ligger som grund för innehållet i Idrottens riktlinjer

Idrotten är en alkohol och drogfri miljö och all idrottsverksamhet för barn och ungdomar skall vara drogfri. Förbundens och föreningarnas uppgift är att ha kontinuerliga diskussioner om idrottens etikfrågor.

Med barnidrott menas idrottsaktiviteter för barn till och med 12 år.
Med ungdomsidrott menas idrottsaktivteter för åldrarna 13-18 år.

 

Dokument: