Starka Barn

Bakgrund

Det är i dagsläget välkänt att en allsidig, lekfull och åldersanpassad fysisk aktivitet är absolut nödvändig för barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Det är i barnaåren som grunden läggs för goda motions- och kostvanor och god hälsa genom hela livet, t.ex. i form av ett starkt skelett och ett starkt hjärta. Fysisk aktivitet påverkar också koncentrations- och inlärningsförmågan. Idag vet vi att många barn är alldeles för stillasittande och att det inte finns tillräckligt med utrymme för fysisk aktivitet i skolan. Många barn är idrottsaktiva på fritiden men inte alla. Några får sin fysiska aktivitet enbart via idrottsundervisningen i skolan, vilket inte är tillräckligt.

Starka Barn är ett projekt som initierats av Ålands Idrott år 2013 med syftet att i anslutning till skoldagen erbjuda alla barn i åk 1 och 2 möjlighet till en extra timme kostnadsfri, ledarledd fysisk aktivitet i veckan med fokus på allsidig träning i lek-form. Starka Barn steg 1 finns detta läsår i 16 grundskolor på Åland.

Syftet med Starka Barn steg 1

Syftet är att i anslutning till skoldagen erbjuda alla barn i åk 1 och 2 möjlighet till en extra timme kostnadsfri, ledarledd fysisk aktivitet i veckan. Aktiviteten ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakten. Färdigheter som tränas är bl.a. styrka, rörlighet, snabbhet och koordination. Syftet är också att öka barns förutsättningar att kunna välja att utöva vilken idrott de vill i framtiden, genom att erbjuda allsidig grundträning utan inriktning på en enskild idrott.

Syftet med Starka Barns idrottsskola (steg 2)

Starka Barns Idrottsskola ska ske i anslutning till skoldagen för åk 3 och 4 och vara en efterfrågad fortsättning på Starka barn steg 1. Syftet är fortsättningsvis att erbjuda allsidig lekfull grundträning utan inriktning på en enskild idrott, samtidigt som olika idrotter från närområdet introduceras. Tröskeln för barnen att hitta till idrottens egna träningar sänks, genom att de får prova på olika idrotter i en bekant miljö (skolan) med en ledare från själva idrotten.

Mål

Ålands Idrotts mål är att Starka Barn ska erbjudas barn i alla åländska skolor. Genom samarbete mellan Ålands Idrott, kommun (skola eller fritidssektor) och lokala idrottsföreningar ska aktiviteter koordineras så att barnen är fysiskt aktiva så många dagar som möjligt i veckan, t.ex. genom att Starka Barn och skolidrotten förläggs på olika dagar.

Ålands idrott finansierar varje Starka Barn grupp. Pengarna har använts till ledararvoden, material eller skjutsar beroende på hur aktiviteten har kunnat samordnas i kommunen på bästa sätt.