Barn & Ungdom

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Drygt 90 procent av alla barn och ungdomar på Åland har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. 
Därför har idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.
Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget  intresse och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet.
Idrotten skall erbjuda alla barn och ungdomar en trygg och social miljö där de kan utvecklas fysiskt, psyktiskt och socialt och vara delaktiga i utformingen av verksamheten

På Åland  benämner vi idrottsverksamhet upp till och med 12 år för barnidrott och idrott idrottsverksamhet mellan 13-18 år för ungdomsidrott. 

Bestämmelser och riktlinjer för barn och ungdomsidrotten på Åland.

Alla föreninger som bedriver barn och ungdomsidrott på Åland:

  • Skall ha en egen föreningspolicy om barn och ungdomsidrott som efterföljs och revideras årligen.
  • Skall ha minst en namngiven barn och ungdomsansvarig 
  • Skall ha minst en utbildad ledare per grupp.
    Med utbildad ledare avses en ledare med minst allmän grundutbildning inom barn- och ungdomsidrott eller en grundutbildning inom sin egen idrott.